USA Shito-Kai

American Chapter of the
 World Shitoryu Karatedo Federation
 

2018 USA Shito-Kai Gashuku
May 18-20, Miami, Florida