USA Shito-Kai

American Chapter of the
 World Shitoryu Karatedo Federation
 

2017 USA Shito-Kai Gashuku
May 25-28, Gaithersburg, Maryland